Skende

REGULAMIN KONKURSU „Gdzie jest SKENDE?”

§1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu realizowanego pod nazwą Konkurs „Gdzie jest SKENDE?” (zwany dalej: „Konkursem”) jest Cumulus PR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-612, ul. Lasockiego 24 (zwany dalej: „Organizator”).

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej cumuluspr.pl/skende/.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.08.2017 r. o godz. 10.00 i trwa do dnia 17.08.2017 r. do godz. 10:00.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwał Organizator.

6. Organizator uprawniony jest do:

a) rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu, reklamacji oraz interpretacji Regulaminu,

b) przyznawania nagród,

c) dokonania oceny zadań wykonanych przez uczestników w ramach Konkursu,

d) wykluczenia uczestnika z Konkursu w wypadku naruszenia przez niego Regulaminu.

§2.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym możliwość przekraczania granicy RP.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja oraz przesłanie odpowiedzi na konkursowe pytanie „Gdzie jest SKENDE?” wraz z danymi kontaktowymi: imię, nazwisko oraz numer telefonu, na adres e-mail wiem@gdziejestskende.pl.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin, ani pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji niniejszego Konkursu.

4. Uczestnik, przystępując do Konkursu, poprzez przesłanie odpowiedzi na konkursowe pytanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

5. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§3.

ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie wymaga:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie „Gdzie jest SKENDE?”,

b) podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko oraz numer telefonu,

c) przesłania odpowiedzi na konkursowe pytanie i danych osobowych na adres e-mail wiem@gdziejestskende.pl,

d) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora – wyłącznie na potrzeby Konkursu,

e) wyrażenia zgody na upublicznienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu w przypadku wygrania Konkursu

f) wykonania przez Zwycięzcę nieodpłatnie 5 zdjęć fotograficznych ze swoim wizerunkiem z pobytu w Szwecji oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie i opublikowanie powyższych zdjęć i wizerunku w celu promocji niniejszego konkursu przez Organizatora.

2. Każdy uczestnik ma możliwość jednokrotnego przesłania odpowiedzi w czasie trwania konkursu.

3. Czteroosobowa, niezależna komisja konkursowa wybierze Zwycięzcę, który w najciekawszy, najbardziej kreatywny i najtrafniejszy sposób udzieli odpowiedzi na pytanie „Gdzie jest SKENDE?”.

4. Komisja konkursowa ogłosi rozstrzygnięcie konkursu do dnia 25.08.2017 r. na stronie cumuluspr.pl poprzez opublikowanie danych osobowych – imienia i nazwiska – Zwycięzcy Konkursu.

5. Organizator przewidział 3 części składowe nagrody dla Zwycięzcy. Na nagrodę składa się:

a) czterodniowa wycieczka promem z Gdańska do Sztokholmu (Szwecja) dla dwóch osób z noclegami na promie i wyżywieniem,

b) karta debetowa przedpłacona o wartości 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc) na wydatki związane z transportem do i z Gdańska oraz pobytem w Szwecji.

c) część pieniężna nagrody w wysokości 11,11% wartości nagrody.

6. Możliwe terminy wycieczki:

a) 02-05 września 2017

b) 09-12 września 2017

c) 16-19 września 2017

d) 23-26 września 2017

e) 14-17 października 2017

f) 28-31 października 2017

g) 04-07 listopada 2017

h) 11-14 listopada 2017

i) 18-21 listopada 2017

j) 25-28 listopada 2017

k) 02-05 grudnia 2017

7. Organizator zastrzega możliwość braku dostępności któregoś z wymienionych terminów wycieczki.

8. Zwycięzca konkursu, przystępując do Konkursu, wyraża jednocześnie zgodę na to, aby część pieniężna nagrody nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona była na zapłatę podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej w Konkursie obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

9. Przyznawane w Konkursie Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, jak i przekazaniu osobom trzecim.

§4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Cumulus PR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-612, ul. Lasockiego 24. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora wyłącznie w celu realizacji Konkursu pod nazwą „Gdzie jest SKENDE?”. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie.

2. Regulamin oraz wszystkie postanowienia i informacje Organizatora istotne dla organizacji i przebiegu Konkursu, ogłasza się na stronie internetowej cumuluspr.pl.

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora skierowane wyłącznie do danego Uczestnika Konkursu będą przesyłane na adres e-mail podany przez uczestnika Konkursu. O dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data wysłania wiadomości na adres e-mail podany przez Uczestnika.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany danych podanych przez Uczestnika Konkursu, w szczególności adresu e-mail uniemożliwiających przesłanie informacji i oświadczeń związanych z Konkursem. W takim przypadku przesłanie informacji w sposób przewidziany w Regulaminie uznaje się za skuteczne.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

7. Wszelkie zmiany w Regulaminie nie wymagają od Organizatora osobistego powiadamiania Uczestników Konkursu.